Biblioteka Bemowo

Biuletyn informacji publicznej

Dane podmiotu

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 17
NIP: 522-23-62-516
REGON: 011421210
Tel. 22 666 17 68
Fax: 22 666 17 70
Nr konta: Citibank Handlowy S.A.
47 1030 1508 0000 0008 0488 0003

Opłatę za przetrzymanie książek/zbiorów multimedialnych można zapłacić przelewem na rachunek:
20 1030 1508 0000 0008 0488 0004 .
(W przypadku wpłaty na konto prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu. Dziękujemy!)

www.bibliotekabemowo.pl
e-mail: sekretariat@e-bp.pl

Status prawny

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury posiadającą osobowość prawną. Organizatorem Biblioteki w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) jest miasto stołeczne Warszawa. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy.

Statut Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Biblioteka działa na podstawie:

  • USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej –
    Dz.U.2018.1983 t.j. z dnia 2018.10.16
  • USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach –
    Dz.U.2019.1479 t.j. z dnia 2019.08.07

Struktura organizacyjna: (numery czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)

Placówki

Schemat organizacyjny
Struktura własnościowa

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz obowiązującym statutem, wartość majątku Biblioteki odzwierciedla jej fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.

Misja

Misją Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy jest:

Majątek (stan na dzień 31 grudnia 2019)
Rzeczowe aktywa trwałe: 31 786,02 (netto) zł
Aktywa obrotowe: 380 626,34 zł, w tym:
* należności krótkoterminowe: 24 330,83 zł
* inwestycje krótkoterminowe: 271 528,06 zł
* krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 84 767,45 zł
Zbiory biblioteczne: 5 252 524,81 zł
Niskocenne środki trwałe: 1 440 083,90 zł
Zamówienia publiczne 2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.
Zamówienia publiczne 2020

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa i montaż mebli do Wypożyczalni Punktu Bibliotecznego nr 143 Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo przy ul. Sterniczej 98.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ

4. Rysunek 1 czytelnia dorośli

5. Rysunek 2 czytelnia dorośli

6. Rysunek 3 czytelnia dzieci

7. Rysunek 4 czytelnia dzieci

8. Formularz cenowy – załącznik nr 7 do SIWZ

9. Klauzula informacyjna RODO

Informacja z otwarcia ofert głoszenia o zamówieniu publicznym ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Dostawa i montaż mebli do Wypożyczalni Punktu Bibliotecznego nr 143 Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo przy ul. Sterniczej 98.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr 1/2019 dotyczącym: “Dostawa i montaż mebli do Wypożyczalni Punktu Bibliotecznego nr 143 Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Sterniczej 98”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sposób załatwiania spraw

Zasady i warunki udostępniania zbiorów bibliotecznych, korzystania z dostępu do internetu oraz innych usług są określone w regulaminach dostępnych TUTAJ
Dane z rejestrów podlegające ochronie na podstawie przepisów udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe sprawy zgodnie z Regulaminem Pracy, Kodeksem Pracy oraz z Kodeksem Postępowania Administracyjnego

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wzór wniosku (format doc)

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bemowo

Powołanie

W Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy został powołany zarządzeniem 69/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. dostępności w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Pełnomocnik ds. dostępności w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Na funkcję Pełnomocnika ds. dostępności w Bibliotece Publicznej w
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy została powołana p. Izabelę Anulewicz – specjalistka ds. administracyjnych.

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019 r.

Niniejszą Politykę prywatności stworzyliśmy dla Państwa zdając sobie sprawę, że przekazując nam swoje dane osobowe nie jest dla Państwa obojętne, jak są one przez nas wykorzystywane. Polityka Prywatności określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym dokumencie pozwolą Państwu zrozumieć i nabrać przekonania do nas, że należycie dbamy o powierzone nam informację i Państwa dobra osobiste.

Podstawowe informacje

Korzystają Państwo ze strony www.bibliotekabemowo.pl, która jest własnością Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-381) przy ulicy Powstańców Śląskich 17 zwanej dalej Biblioteką. Polityka prywatności określa podejście Biblioteki do przetwarzania danych osobowych podawanych przez Użytkowników, którzy podają je podczas korzystania z serwisu www, poczty elektronicznej, mediów społecznościowych na których Biblioteka ma swój fanpage. Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed skorzystaniem z usług naszej strony www lub poczty e-mail.

Bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych

Biblioteka informuje, że respektując prawo do prywatności, gromadzi tylko te dane osobowe, które są niezbędne przy kontakcie za pomocą formularza elektronicznego, jaki udostępniliśmy na naszej stronie internetowej elektronicznej i w wyniku interakcji na portalach społecznościowych oraz w trakcie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto dane osobowe, otrzymywane od Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie przez Bibliotekę w celach służbowych (np. wysłania odpowiedzi na pytania Użytkownika), dane są gromadzone przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim nastąpiło przekazanie danych i obowiązków ustawowych wynikających z przepisów szczegółowych, jakie musi spełniać Biblioteka (okresy przechowywania danych na potrzeby, np. ZUS, US) i z celów statutowych Biblioteki. Dane osobowe mogą być również przekazane na podstawie stosownych umów podmiotom świadczącym usługi w zakresie gromadzenia i przechowywaniu danych, poczty elektronicznej i firmom serwisowym z branży IT oraz usług prawnych.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) i innymi aktami prawnymi dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem iod@e-bp.pl.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do poprawienia (sprostowania) swoich danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych lub otrzymania kopii swoich danych osobowych. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażenie zgody jest dobrowolne, zgoda może być odwołana w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, przed jej cofnięciem. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zależy nam na tym, aby realizacja praw dotyczących przetwarzania przez nas danych była jak najprostsza. Jednak jako administrator danych musimy mieć zawsze pewność, że nie udostępniamy Państwa danych osobom nieuprawnionym, dlatego jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego, czy mamy do czynienia z osobą uprawnioną, możemy poprosić o dodatkowe informacje uwierzytelniające.

Zasady korzystania ze strony www.bibliotekabemowo.pl

Wszelkie prawa do całej zawartości strony internetowej są zastrzeżone. Serwis www zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków towarowych. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, lub wykorzystywana – bez uprzedniej pisemnej naszej zgody. Korzystając z mediów społecznościowych, na których Biblioteka ma swój profil prosimy pamiętać, że administratorem danych osobowych tam umieszczanych jest właściciel danych mediów, który przetwarza je na podstawie swoich uregulowań. Jeżeli korzystają Państwo z mediów społecznościowych to podane przez Państwo dane (polubienia, reakcja na posty, podanie imienia i nazwiska, wizerunku, nicku) są administrowane przez te media. Biblioteka używa tych danych jedynie w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, w celu utrzymania relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji. Biblioteka nie przekazuje nikomu ani danych osobowych, ani wyników z interakcji z uczestnikami, jakie pozyskuje poprzez media społecznościowe, ale należy pamiętać, że dostęp do nich mają administratorzy tych portali.

Ochrona prywatności dzieci

Wiemy, jak ważna jest ochrona prywatności dzieci w Internecie. Nasz portal (strona www) jest tak zaprojektowany, że dzieci mogą z niego samodzielnie korzystać (przeglądać).

Modyfikacja informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych

Biblioteka stara się regularnie aktualizować informacje zawarte na swojej stronie www i w Polityce Prywatności. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie www były zgodne z obecnym stanem prawnym i naszymi regulacjami bezpieczeństwa wewnętrznego. Po każdej modyfikacji w Polityce Prywatności zamieszczamy datę aktualizacji umieszczoną na wstępie dokumentu. Biblioteka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w działaniu systemu, spowodowane nieprzewidywalnymi zdarzeniami (klęski żywiołowe, awarie z winy dostawców usług telekomunikacyjnych). Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, na temat których szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Polityce cookies.

Polityka Cookies

Plik cookie to mały plik tekstowy, wysyłany i przechowywany na komputerze Użytkownika, w smartfonie czy innym urządzeniu, z którego Użytkownik łączy się z Internetem. Pliki cookie pozwalają “stronie” rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio się wyświetlić. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzi, czas przechowywania go na urządzeniu Użytkownika oraz unikalny numer. Dzięki plikom cookie na stronach internetowych www.e-bp.pl mamy możliwość analizowania aktywności odwiedzających, statystyki odwiedzin, czas przebywania na stronie. Cookies stosowane na naszych stronach, umożliwiają anonimowe zbieranie informacji i przekazywanie danych na temat trendów, bez identyfikowania poszczególnych użytkowników. Zebrane informacje pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Większość przeglądarek, z których można korzystać na komputerach, smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki cookie. Można zmienić te preferencje, w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie plików cookie na stronach www,napaluchu.waw.pl, nie będzie miało wpływu na wyświetlanie naszej strony w przeglądarce.

Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać od dostawcy używanej przeglądarki internetowej

Media Społecznościowe i inne strony www
Na naszej stronie www mogą znajdować się linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej Polityki prywatności. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na tych stronach.

Informacje nie udostępnione w BIP
Pozostałe informacje dotyczące działalności Biblioteki dostępne są na stronach: http://www.bibliotekabemowo.pl/

Informację opracowała i wprowadziła do BIP: Joanna Braun, dnia: 11-10-2019
Treść informacji zatwierdziła: Anna Fiszer-Nowacka, dnia: 11-10-2019

Ostatnia aktualizacja: Joanna Braun, dnia 10.09.2020

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.