Biuletyn informacji publicznej

Dane podmiotu

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 17
NIP: 522-23-62-516
REGON: 011421210
Tel. 22 666 17 68
Fax: 22 666 17 70
Nr konta: Bank Pekao S.A.
96 1240 6292 1111 0011 3030 1168

 

Opłatę za przetrzymanie książek/zbiorów multimedialnych można zapłacić przelewem na rachunek (uwaga! od 6 października 2023 r. nowy numer rachunku):
60 1240 6292 1111 0011 3030 1331
(W przypadku wpłaty na konto prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu. Dziękujemy!)

 

www.bibliotekabemowo.pl
e-mail: sekretariat@e-bp.pl

 

Status prawny

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury posiadającą osobowość prawną. Organizatorem Biblioteki w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) jest miasto stołeczne Warszawa. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy.

Statut Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Biblioteka działa na podstawie:

 • USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej –
  Dz.U.2018.1983 t.j. z dnia 2018.10.16
 • USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach –
  Dz.U.2019.1479 t.j. z dnia 2019.08.07

Struktura organizacyjna

 • Dyrektorka – Anna Fiszer-Nowacka

  ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa

  tel. 22 666 17 68

 • Zastępczyni Dyrektorki – Joanna Pawełczyk

  ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa

  tel. 22 666 17 68

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Krzysztof Królik, Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Maciej Twardowski

  ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa

  tel. 22 666 17 68

 • Główna Księgowa – Urszula Adamczyk

  ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa

  tel. 22 666 17 68

 • p.o. Kierownika Administracji – Izabela Anulewicz

  ul. Powstańców Śląskich 17,01-381 Warszawa

  tel. 22 666 17 68

 • Starszy specjalista d/s kadr i płac – Martyna Wyrębkowska

  ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa

  tel. 22 666 17 68

 • p.o. Kierownika Działu Promocji – Joanna Braun

  ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa

  tel. 22 666 17 68

 • Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów – Marcin Oyrzanowski

  ul. Powstańców Śląskich 4a, 01-381 Warszawa

  tel. 797620 006

Placówki

 • Czytelnia nr XVII

  ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa

  tel. 22 666 17 69

  p.o. Kierownika – Maciej Borowski-Komenda

 • Czytelnia Naukowa nr VIII

  ul. Konarskiego 6, 01-355 Warszawa

  tel. 509 533 476

  p.o. Kierownik – Justyna Wasilewska

 • Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży nr 29

  ul. Konarskiego 6, 01-355 Warszawa

  tel. 509 533 476

  Kierownik – Justyna Wasilewska

 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 38

  ul. Konarskiego 6, 01-355 Warszawa

  tel. 506 875 389

  p.o. Kierownika – Michał Machnacki

 • Wypożyczalnia dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży nr 113

  ul. Powstańców Śląskich 108a, 01-466 Warszawa

  tel. 22 405 39 51

  p.o. Kierownika – Daria Grygo

 • Wypożyczalnia dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży nr 114

  ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa

  tel. 506-875-176

  p.o. Kierownika – Aleksandra Pochmara

 • Wypożyczalnia dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży nr 119

  ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 28c, 01-471 Warszawa

  tel. 22 304 82 80

  Kierowniczka – Anna Bonczek

 • Wypożyczalnia dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży nr 141

  ul. Batalionów Chłopskich 87, 01-307 Warszawa

  tel. 22 400 41 37

  p.o. Kierownika – Bogusława Gasińska

 • Wypożyczalnia dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży nr 142 „Spotykalnia — Biblioteka Sąsiedzka"

  ul. Powstańców Śląskich 126, 01-466 Warszawa,

  tel. 22 569 71 60

  p.o. Kierownika – Edyta Budzyńska

 • Wypożyczalnia dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży nr 143

  ul. Sternicza 98, 01-350 Warszawa

  tel. 22 415 40 71 (dorośli), 22 416 94 99 (dzieci)

  zastępczyni p.o. Kierownika – Aleksandra Pochmara

 • Miejsce Aktywności Lokalnej
  Spotykalnia – Biblioteka Sąsiedzka

  ul. Powstańców Śląskich 126, 01-466 Warszawa

  tel. 506 875 269

  Koordynatorki – Mariola Goljan, Agata Kobus

 • Miejsce Aktywności Lokalnej "Chrzanów"

  ul. Batalionów Chłopskich 87, 01-307 Warszawa

  tel. 22 400 41 37

  Koordynatorka – Bogusława Gasińska

Informacje

Schemat organizacyjny

Struktura własnościowa

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz obowiązującym statutem, wartość majątku Biblioteki odzwierciedla jej fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.

Misja

Misją Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy jest:

 • Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Bemowa i Miasta Stołecznego Warszawy.
 • Upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury oraz dbanie o zachowanie tożsamości kulturowej.
 • Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji oraz spełnianie ich oczekiwań w zakresie oferty kulturalnej.
 • Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.
 • Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki ze szczególną troską o użytkowników niepełnosprawnych.

Majątek (stan na dzień 31 grudnia 2023)

 • Rzeczowe aktywa trwałe: 628.216,65 (netto) zł
 • Aktywa obrotowe: 699.925,26 zł, w tym:
 • należności krótkoterminowe: 84.702,35 zł
 • inwestycje krótkoterminowe: 512.408,67 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 61.234,24 zł
 • Zbiory biblioteczne: 256.725,19 zł
 • Niskocenne środki trwałe: 1.454.704,97 zł

 

Zamówienia publiczne

 

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Kogo dotyczy? 

 

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej. Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. 

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

 • nie wymaga uzasadnienia – chyba że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej – wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego;
 • w dowolniej formie – w celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustalony został wzór wniosku do pobrania.

Miejsce składania dokumentów (adres korespondencyjny):

 

 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Powstańców Śląskich 17 01-381 Warszawa tel. (022) 666-17-68
 • sekretariat@e-bp.pl

osobiście:

 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Powstańców Śląskich 17 01-381 Warszawa tel. (022) 666-17-68

Termin załatwienia sprawy

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Klauzula_informacyjna_informacja_publiczna

 

 

Zasady i warunki udostępniania zbiorów bibliotecznych, korzystania z dostępu do Internetu oraz innych usług są określone w  regulaminach.

Dane z rejestrów podlegające ochronie na podstawie przepisów udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe sprawy zgodnie z Regulaminem Pracy, Kodeksem Pracy oraz z Kodeksem Postępowania Administracyjnego .

 

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Powołanie 

 

W Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy został powołany zarządzeniem 69/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. dostępności w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Pełnomocnik ds. dostępności w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Na funkcję Pełnomocnika ds. dostępności w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy została powołana p. Izabela Anulewicz – p.o. Kierownika Administracji.

 

 

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2021 r.

 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa (dalej: Biblioteka) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Dane identyfikacyjne nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową Biblioteki, z wyjątkiem danych zamieszczonych przez Użytkowników w formularzach kontaktowych. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. 

 

Prawa autorskie

Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.). 

 

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię
i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Użytkownicy podają w portalu swoje dane osobowe dobrowolnie.

 
Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem (dalej „Administratorem danych osobowych”) jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa. Przetwarzanie danych przez administratora
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
Administrator danych osobowych zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług. Administrator danych osobowych dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
Przetwarzając dane, Administrator danych osobowych zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator danych osobowych poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

 
W jaki sposób można uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych?

 

W celu pozyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

Dane kontaktowe:
adres e-mail: sekretariat@e-bp.pl
adres pocztowy:
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa.

 
Odbiorcy danych

 

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych, dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym.
Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 
Okres przetwarzania danych osobowych

 

Okres przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi
i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 
Prawa osób, których dane dotyczą

 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy zapewnia podmiotom danych realizację uprawnień wynikających z RODO.

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
• prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator danych osobowych przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim
o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
• prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator danych osobowych przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
• prawo do sprostowania – Administrator danych osobowych zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
• prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
• prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator danych osobowych zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
• prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator danych osobowych wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
• prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
• prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
• prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

 

Wniosek o usunięcie danych osobowych z bazy danych

 

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania

 

Korespondencja e-mailowa i tradycyjna – w przypadku kierowania do Administratora danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.
Kontakt telefoniczny – w przypadku kontaktowania się z Administratorem danych osobowych drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator danych osobowych może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.

 
Rekrutacja

 

W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator danych osobowych oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.
Dane osobowe są przetwarzane:
• w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO
w związku z przepisami Kodeksu pracy);
• w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

 
Zbieranie danych w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem innych umów

 

W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator danych osobowych przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy.

 
Bezpieczeństwo danych

 

W celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności danych Administrator danych osobowych wdrożył procedury (Politykę Przetwarzania Danych Osobowych) umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
Administrator danych osobowych podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora danych osobowych.

 
Profilowanie

 

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,
w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Profilowanie składa się z trzech elementów:
• forma przetwarzania jest zautomatyzowana (co najmniej w części);
• przetwarzanie dotyczy danych osobowych;
• celem przetwarzania jest ocena czynników osobowych, przypisanie określonych cech lub przewidywanie zachowań.

 
Co to jest zautomatyzowane przetwarzanie danych?

 

O zautomatyzowanym przetwarzaniu danych mówimy wtedy, gdy dane przetwarzane są wyłącznie przez algorytm (komputer), tj. bez udziału człowieka.
Administrator danych osobowych ma obowiązek informowania o zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym o profilowaniu – jeśli takie przetwarzanie wywołuje skutki prawne lub istotnie wpływa na daną osobę fizyczną. Osoba, której dane są przetwarzane ma natomiast prawo do sprzeciwu na zautomatyzowane przetwarzanie,
w tym profilowanie. RODO gwarantuje również prawo, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
Przetwarzane dane osobowe przez Administratora danych osobowych nie będą podlegały profilowaniu.

 
Pliki Cookies

 

Czym są cookies (ciasteczka)?
To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie),
z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.
Prawie każda strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookie. Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerze Użytkownika zapisywane są fragmenty kodu, w których zapisano ustawienia użytkownika.
W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.
Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.
Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
• sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
• stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
• niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
• pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania;
• wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
• funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
• reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
• statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików cookie może spowodować utrudnienia korzystania z serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.
Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce.

 
Przekazywanie danych poza EOG

 

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Zasady korzystania ze strony www.bibliotekabemowo.pl

 

Wszelkie prawa do całej zawartości strony internetowej są zastrzeżone. Serwis www zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków towarowych. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, lub wykorzystywana – bez uprzedniej pisemnej naszej zgody. Korzystając z mediów społecznościowych, na których Biblioteka ma swój profil prosimy pamiętać, że administratorem danych osobowych tam umieszczanych jest właściciel danych mediów, który przetwarza je na podstawie swoich uregulowań. Jeżeli korzystają Państwo z mediów społecznościowych to podane przez Państwo dane (polubienia, reakcja na posty, podanie imienia i nazwiska, wizerunku, nicku) są administrowane przez te media. Biblioteka używa tych danych jedynie w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, w celu utrzymania relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji. Biblioteka nie przekazuje nikomu ani danych osobowych, ani wyników z interakcji z uczestnikami, jakie pozyskuje poprzez media społecznościowe, ale należy pamiętać, że dostęp do nich mają administratorzy tych portali.

 

Media Społecznościowe i inne strony wwwNa naszej stronie www mogą znajdować się linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej Polityki prywatności. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na tych stronach.

 

Informacja RODO

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. – RODO) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339 z późn. zm.)

 

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez  uczestników wydarzenia, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody. 

 

Informacje nie udostępnione w BIP: pozostałe informacje dotyczące działalności Biblioteki dostępne są na stronach  https://bibliotekabemowo.pl/

 

Informację wprowadziła do BIP: Joanna Braun, dnia: 06.10.2023
Treść informacji zatwierdziła: Anna Fiszer-Nowacka, dnia: 06.10.2023