Aktualności

Główny Księgowy / Główna Księgowa

UMOWA
pełny etat, część etatu

MIASTO
Warszawa

OPIS STANOWISKA / ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późn. zm.,
 • przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • zarządzanie operacyjne finansami instytucji, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do budżetu,
 • planowanie wydatkowania środków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi instytucji,
 • raportowanie stanu finansowego instytucji wg ustalonych procedur i określonych terminów,
 • czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowego, finansowo-księgowego, aktualizacja polityki finansowej jednostki,
 • zapewnienie prawidłowości rozliczeń w tym m.in. dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i podatkowych, rozliczenia innych projektów na które instytucja pozyskała środki
 • prowadzenie i nadzorowanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji środków trwałych, przyjętych zasad polityki rachunkowości, planu finansowego, instrukcji kasowej,
 • zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wycen majątku zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i terminowej realizacji umów,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych,
 • przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń i innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 • przestrzeganie zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,
 • sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
 • przygotowywanie i rozliczenie inwentaryzacji,
 • zapewnienie terminowego ściągania należności,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora instytucji należą do kompetencji Głównego Księgowego.
 • współpraca z Dyrektorem i/lub osobami przez niego wyznaczonymi przy opracowywaniu i realizacji strategii finansowej działalności instytucji,
 • kierowanie podległym zespołem pracowników działu księgowości.

WYMAGANIA

 • Od wybranej osoby oczekujemy spełnienia jednego z poniższych warunków:
  • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
  • wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

OFERUJEMY

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia, posiadanego doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania,
 • świadczenia socjalne (m.in. dofinansowanie do wypoczynku),
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie.

WARUNKI APLIKOWANIA

Podziel się / Udostepnij na: